Záruka vrátenia peňazí

  1. Ak sa nepodarí zrealizovať doručenie tovaru kvôli chybe na strane kupujúceho (napr. pri nákupe uvedie nesprávne osobné údaje alebo údaje o mieste doručenia, a kvôli vráteniu zásielky vzniknú dodatočné náklady, iné nevýhody), vzniknuté náklady je povinný uhradiť výlučne Kupujúci. Predávajúci v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť.
  2. Kupujúci je na mieste a v čase preberania zásielky povinný obsah zásielky skontrolovať z hľadiska množstva aj kvality a v prípade splnenia zmluvných podmienok Predávajúcim podpísať kuriérovi potvrdenie o doručení (protokol o prevzatí). Správne vyplnené potvrdenie o doručení (protokol o prevzatí) až do dokázania opaku potvrdzuje, že zásielka a jej balenie boli pri prevzatí nepoškodené, v bezchybnom stave.
  3. Kupujúci je v prípade zistenia doručenia nekompletnej objednávky (nedostatok) povinný Predávajúcemu bezodkladne oznámiť tento stav cez niektorý kontakt uvedený na internetovej stránke MANNA v ponuke Kontakty. Považuje sa za chybu Predávajúceho, ak je obal výrobku poškodený, a nie je k nemu priložená zápisnica, ktorá dokumentuje poškodenie, alebo ak zásielka neobsahuje tovar, ktorý si Kupujúci zakúpil. Za oneskorenie nahlásenia chyby, alebo nedoručenia niektorého tovaru (nedostatok), alebo poškodeného obalu tovaru, škody súvisiace s prevzatím poškodenej zásielky (dodatočné náklady, iné nevýhody) je povinný uhradiť Kupujúci.
  4. Riziko poškodenia tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho, vtedy, keď Kupujúci prevezme zásielku.
  5. V prípade odstúpenia od zmluvy hradí náklady za vrátenie tovaru Kupujúci. Kupujúci hradí tiež náklady za škody, ktoré vzniknú pri vrátení objednávky z dôvodu nesprávneho balenia tovaru.
  6. Predávajúci je Kupujúcemu povinný do 30 dní vrátiť cenu objednávky, okrem poplatku za doručenie, ale zároveň môže žiadať náhradu škody vzniknutej pre nesprávne používanie tovaru.
  7. Za nesprávne používanie tovaru sa považuje napr.: ak Kupujúci používa výrobok aj na také časti tela, ktoré sa na internete v odporúčaní Správne použitie nespomínajú alebo zakazujú, alebo výrobok použije napriek tomu, že má vedomosti o možnosti vzniku alergickej reakcie v súvislosti so zložením výrobku.
  8. Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy, ak povaha zakúpeného výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu. Zmluvné strany za takýto tovar považujú taký tovar, ktorého konzistencia, počet kusov, hmotnosť, objem alebo inak vyjadrené množstvo nedosahuje kvalitu, alebo 30 (tridsať) % pôvodného množstva. Tovar sa považuje za nevrátiteľný aj v prípade, ak nie je možné identifikovať pôvod tovaru kvôli poškodeniu jeho konzistencie alebo balenia tovaru, a tiež v prípade, ak vrátenie tovaru je realizované neskôr, ako do 30 dní od nákupu.
  9. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť produkt/produkty alebo žiadať naspäť zaplatenú platbu v nasledovných prípadoch: