Právne vyhlásenie

Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti užívateľa

1. Článok

Užívateľ má právo na on-line služby poskytované na základe týchto zmluvných podmienok a na prístup a používanie služieb spôsobom ako určí spoločnosť NUTURELLA s.r.o.. Pre prístup k službám, ktoré vyžadujú registráciu, je užívateľ povinný zadať užívateľské meno a heslo.


2. Článok

Užívateľ má právo na prístup a zmenu svojich údajov, ktoré uviedol počas registrácie na webovú stránku www.mannamydla.sk. Užívateľ tieto svoje práva môže využiť cez


3. Článok

 

Informácie:

Majiteľ vlastníckych práv nezodpovedá za priamo ani nepriamo vzniknuté škody spôsobené prevádzkovaním webovej stránky. Použitie a aplikácia návodov, rád, nápadov a tipov nachádzajúcich sa na webovej stránke je na vlastnú zodpovednosť každej dotknutej osoby.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté poruchy, škody a vynaložené náklady, ktoré vznikli neoprávneným a nespôsobilým zásahom pri užívaní webových stránok, ich nedostatočným fungovaním v prípade technickej poruchy, neoprávneným zásahom do obsahovej stránky webu pozmenením jej údajov, omeškaním údajov určených na odoslanie,  ako aj v prípade škôd spôsobených systémovou chybou, prípadne počítačovým vírusom, respektíve zapríčinených inou podobnou poruchou. 

Ochrana osobných údajov:

NUTURELLA s.r.o. týmto vyhlasuje, že pri spravovaní svojej webovej stránky postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a verejných dát č. LXIII. z roku 1992. V prípade doručenia akýchkoľvek údajov osobného charakteru zo strany dotknutej osoby táto zároveň ich zaslaním prejavuje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou NUTURELLA s.r.o., ktorá ich uchováva vo svojom informačnom systéme a spracováva na ďalšie účely v súlade s platným zákonom podľa účelu a charakteru transakcie.  Osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám. Poskytnuté osobné údaje starostlivo spracovávame najmä, ale nie výlučne, na tieto účely:

●     prieskum trhu
●     rozbor trhu
●     analýza spotrebiteľských návykov
●     vypracovanie štatistík návštevnosti
●     realizácia výherných súťaží a hier iného charakteru
●     poskytovanie informácií o nových produktoch a službách
●     poskytovanie informácií o rôznych akciách
●     riešenie reklamácií a sťažností zákazníkov
●     vybavovanie objednávok

Naša spoločnosť zabezpečuje vo vzťahu ku kupujúcim, obchodným partnerom a ostatným zákazníkom dôvernosť získaných informácií, niektoré z nich zostávajú predmetom utajenia, odvolávajúc sa na existujúce obchodné vzťahy.

Zároveň si dovoľujeme upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že využívaním našej webovej stránky sa vaše osobné údaje môžu dostať aj na stránky iných spoločností a organizácií. Pri využívaní iných webových stránok sa preto odporúča presvedčiť sa o zásadách politiky ochrany osobných údajov daného prevádzkovateľa stránok. 

Pre neexistenciu dohody iného smeru, užívateľ nemôže z webovej stránky www.mannamydla.sk postúpiť tretej osobe ktorúkoľvek časť obsahu, alebo postúpiť dostupné služby tretej osobe a nemôže ho rozmnožiť. Čo znamená, že užívateľ nemôže urobiť výpis a/ alebo znova použiť dôležitý obsah webovej stránky www.mannamydla.sk a/ alebo nemôže vytvoriť opakovane, alebo pravidelne výpisy, alebo znova použiť nedôležitý obsah webovej stránky NUTURELLA s.r.o. bez povolenia spoločnosti NUTURELLA s.r.o..