Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky uplatnené pri predaji produktov spoločnosti Nuturella s.r.o.

  1. Osobný, materiálny a časový rozsah všeobecných obchodných podmienok

I.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vymedzujú podmienky právneho vzťahu medzi spoločnosťou Nuturella s.r.o., ňou vyrobené, na území Slovenskej republiky jednorázovo alebo opakovane distribuované kozmetické výrobky.

I.2. VOP vstupujú do platnosti dňom 26. január 2019 na dobu neurčitú, sú platné odo dňa súhlasu zmluvných strán, ako aj po dobu trvania ako aj následných predajných zmlúv.

        II. Vymedzenie pojmov

II.1. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok

Individuálna kúpna zmluva (skutočný nákup) medzi Predávajúcim a Zákazníkom v zmysle platnej objednávky, s potvrdením Predávajúceho, v slovenskom jazyku vzniknutá, písomný právny úkon, ktorá je súčasťou platných Všeobecných obchodných podmienok;

Predávajúci Nuturella s.r.o. (sídlo: Vodná 23/10, 945 01 Komárno; IČO: 52953416, DIČ: 2121185286, IČDPH: SK2121185286)

Internetová stránka MANNAMYDLA prevádzkovaná Predávajúcim, na doméne pod názvom www.mannamydla.sk (webová stránka);

Zmluvné strany Jednotné pomenovanie Predávajúceho a Zákazníka, s ktorým sa uzavrie jednorázová kúpna zmluva;

Služby prevod vlastníckeho práva Predávajúceho vzťahujúcich sa na hotové výrobky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na predaj na internetovej stránke Predajcu Kupujúcemu - na plné splnenie kúpnej ceny, balenia a dodania tovaru;

Produkt Predávajúcim vyrobené, na webovej stránke MANNAMYDLA na predaj ponúkané výrobky;

Kúpna cena hodnota služby, ktorú má poskytnúť Zákazník Predávajúcemu v rámci individuálnej kúpnej zmluvy;

Zákazník každá taká – podľa platných zákonov Slovenskej republiky – fyzická alebo právnická osoba, alebo akýkoľvek iný právny subjekt bez právnej subjektivity, ktorá (kto) produkt Predajcu nakúpi prostredníctvom webovej stránky MANNAMYDLA;

Web-office používateľský subjekt prevádzkovaný na webovej stránke MANNAMYDLA pre Zákazníka, ktorý uchováva adresu, posledné objednávky, aktuálne vernostné zľavy a ponuky pre Zákazníka.

        III. Doplňujúce pravidlá

III.1. Pokiaľ to nie je vo Všeobecných zmluvných podmienkach a Individuálnej kúpnej zmluve o predaji uvedené inak, každá lehota na predaj tovaru medzi Predajcom a Kupujúcim sa počíta v kalendárnych dňoch a môže padnúť na víkend, deň pracovného pokoja alebo sviatok.

III.2. Zmluvné strany sú povinné zaslať svoje právne vyhlásenia (napr. Odstúpenie od zmluvy, atď.) do sídla Predávajúceho alebo na dostupnosti uvedené v údajoch o doručení. Právne vyhlásenia prichádzajúce na inú adresu nie je možné považovať za platné.

III.3. Zákazník sa akceptovaním Všeobecných zmluvných podmienok zaväzuje, že po vzniku Individuálnej kúpnej zmluvy, že pre daný nákup nemôže vykonať žiadne právne zmeny. Pre škody, dodatočné náklady alebo iné nevýhody spôsobené porušením tejto klauzuly, je povinný uhradiť Zákazník. Predávajúci je povinný oznámiť zmenu údajov iba v súlade s článkom II.1. (b) a musia byť v súlade s príslušnou zmenou a doplnením týchto všeobecných obchodných podmienok.

III.4. Právne vyhlásenie oznamované kupujúcemu prostredníctvom poštovej zásielky doporučene sa považuje za riadne doručené (predpoklad dodávky) a) v Slovenskej republike na 15. (pätnásty), b) v ostatných európskych štátoch 10 (desiaty), (c) mimo Európskej únie v 20. (dvadsiaty) deň. Použiteľnosť adresy je potrebné posudzovať na základe odsekov III.2 až III.3. Predávajúci sa vylučuje zo zodpovednosti za škody vyplývajúce z chybného doručenia (iné nevýhody).

III.5. Kupujúci bezodkladne informuje Predávajúceho o všetkých jeho povinnostiach v súvislosti so zabránením vzniku škody a lebo jej zmiernenia, ak od Predávajúceho nedostal oznámenie, alebo nebolo doručené v správny čas.

III.6. V individuálnej kúpnej zmluve, a tiež vo Všeobecných obchodných podmienkach neurčené podmienky, a prípadné spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, rieši Justícia Slovenskej republiky, v prvom rade v zmysle platných smerníc Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany ďalej súhlasia, aby v prípade, že budú oboma stranami odsúhlasené Individuálna kúpna zmluva a Všeobecné obchodné podmienky v inom jazyku ako slovenskom, na riešenie nedorozumení vyplývajúcich z jazykovej bariéry bude platná dohoda v slovenskom jazyku.

III.7. Zmluvné strany sa dohodnú, že spory, ktoré by mohol vyplynúť z Individuálnej kúpnej zmluvy – vrátane Všeobecných obchodných podmienok – budú riešiť v prvom rade uzmiernením, preto sú povinní navzájom sa informovať o vzniknutom spore. Ak ich zmierovacie konanie neprinesie výsledky, s výnimkou spotrebiteľských sporov, vyhradzujú zmluvné strany právomoc s ohľadom na zákon o medzinárodných osobných právach Krajskému súdu v Nitre, do ktorej pôsobnosti patrí rozhodnúť o majetkových sporoch – vrátane spotrebiteľských sporov.

        IV. Proces vzniku, právne náležitosti a obsah individuálnych kúpnych zmlúv

Dostupnosť k službe Predávajúceho

IV.1. Zákazník má dostupnosť k službám Predávajúceho prostredníctvom webovej stránky www.mannamydla.sk. Zákazník má možnosť, aby sa na úvodnej stránke webovej stránky MANNAMYDLA – vlastným užívateľským menom a heslom – vopred, dobrovoľne registroval. Keď Zákazník predchádzajúcu, dobrovoľnú registráciu vynechá, potom ho Predávajúci na základe prvej Individuálnej nákupnej zmluvy (skutočný nákup) – údajmi, ktoré Zákazník zadal pri realizácii objednávky – automaticky registruje, o čom Zákazníka informuje e-mailom. Po predchádzajúcej dobrovoľnej alebo automatickej registrácii Zákazník po kliknutí na úvodnej stránke webovej stránky MANNAMYDLA, v sekcii „Registrácia“, sa nachádzajúceho tlačidla ‘Prihlásenie’, zadaním používateľského mena a hesla, sa dostane na svoju užívateľskú stránku (napr. doplnenú o web-office, vlastné údaje, atď.).

IV.2. Zákazník berie na vedomie a neodvolateľne pripúšťa, že používať akúkoľvek predajnú službu môže iba v prípade, ak úspešne vykoná predbežnú registráciu, bez toho nie je možné na webovej stránke využívať všetky ostatné funkcie na prístup k požadovanej službe. Zákazník týmto poskytuje poverenie, ho aby Predávajúci spravoval a uchovával jeho osobné údaje nevyhnutné k registrácii, v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

IV.3. Predávajúci je oprávnený ukončiť zneužívajúce používateľské kontá bez upozornenia, a Zákazníkovi preukazujúcemu takéto správanie (v súvislosti s nákupom, záručnými nárokmi) nie je povinný poskytovať služby, avšak prípadnú existujúcu – už vzniknuté náklady, bez úrokov z omeškania – Kúpnu cenu je Zákazníkovi povinný vrátiť. Za zrušenie používateľského konta Zákazníka z dôvodu protiprávneho používania Zákazníkom nemá Predávajúci povinnosť právneho odškodnenia voči Zákazníkovi. Zneužitie zákazníckych práv. Kvalifikácia zneužitia zákazníckych práv je výlučne v kompetencii predávajúceho. Za zneužitie zákazníckeho práva sa považuje najmä, ak sa o vrátenom produkte dá jednoznačne vyhlásiť, že ten nestratil zo svojho pôvodného množstva vplyvom bežného použitia.

IV.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené používaním webovej stránky MANNAMYDLA, preto na stránke umiestnené akékoľvek tipy, nápady, myšlienky, odporúčania môže každý aplikovať na vlastnú zodpovednosť. Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za zabudnutie, stratu a s tým súvisiace nevýhody (napr. nemožnosť uplatnenia vernostných výhod) mena a hesla potrebných na prihlásenie sa na webovú stránku MANNAMYDLA. V prípade, že dôjde k prekážke alebo ukončeniu prístupu k službám predávajúceho zo strany kupujúceho, predávajúci nie je povinný poskytnúť kupujúcemu nové používateľské rozhranie, meno alebo heslo. Predávajúci ďalej nenesie zodpovednosť za škody, ujmy a náklady vzniknuté prípade nepoužiteľnosti, nesprávneho fungovania, poruchy, neoprávnených zmien údajov webovej stránky MANNAMYDLA a webovej stránky finančných inštitúcií, ďalej škody vyplývajúce z oneskoreného presunu informácií, počítačového vírusu, poruchy systému alebo iných podobných dôvodov.

IV.5. Povinnosťou je zo strany Zákazníka je počas nakupovania, pred dokončením objednávky, identifikovať a napraviť prípadné možné chyby v údajoch, na čo je podľa potreby možnosť použitím zákazníckeho konta.

Výber produktu

IV.6. Zákazník môže realizovať výber jednotlivých produktov pomocou menu umiestneného v hornej časti stránky. Predávajúci ponúka na predaj výlučne produkty, ktoré sa nachádzajú v jeho ponuke. Zákazník berie na vedomie, že ceny produktov uverejnené v ponuke nie sú totožné s kúpnou cenou, sú len ich časťou. Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu cien produktov s tým, že nemá prvo zmeniť cenu produktu v neprospech Zákazníka po potvrdení objednávky Zákazníkom. Systémové chyby vyplývajúce z elektronickej komunikácie a zmien objednávky nemôžu poškodiť Zákazníka, preto jeho vzniknuté dodatočné náklady nemôžu zaťažiť. Predávajúci má právo z vyššie uvedených dôvodov objednávku zmeniť, zrušiť.

Nakupovanie (objednanie produktov)

IV.7. Zákazník môže na stránke z viacerých produktov pozostávajúceho balíka (do takzvaného ‘Košíka’) zbierať vybrané produkty. Zákazník môže pred dokončením objednávky obsah košíka pozvoľne meniť, povinnosť plnenia podmienok vyplývajúcich zo zmluvy mu do dokončenia objednávky nevzniká. Zákazník môže bodmi člena Manna Klubu uplatniť najneskôr po vložení vybraných produktov do košíka. Všeobecne platné podmienky o vernostných zľavách a o ich uplatnení sú umiestnené na webovej stránke MANNAMYDLA, v ponuke Často kladené otázky v menu, sekcia ’Manna klub vernostný program’.

IV.8. V prípade, že Zákazník už nemieni meniť produkty (skupinu produktov) nachádzajúce sa v košíku, potom stlačením tlačidla ‘Dokončiť nákup’, môže potvrdiť objednávku zadaním v prvom rade adresy doručenia, ďalej spôsobu platby a doručenia (výberom), prípadne nejakých poznámok (poznámky). Zákazník potom pokračuje po objednaní produktov potvrdením údajov o doručení a fakturácii, následne zadaním kódu kupónu, ktorý ho oprávňuje na rôzne zľavy, nakoniec akceptovaním Všeobecných obchodných podmienok.

IV.9. Zákazník – po kontrole údajov – odošle objednávku kliknutím na ikonku ‘Potvrdenie objednávky’, čím zároveň prispieva k prijatiu počítačového súboru týkajúceho sa predaja počítačovým systémom Predávajúceho, k ich spracovaniu, zároveň tým vyhlasuje, že bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami, s jej obsahom a berie ho na vedomie.

IV.10. Predávajúci po úspešnej objednávke a po jej potvrdení najprv na webovej stránke, potom na e-mailovej adrese zadanej pri objednávke odošle správu o prijatí objednávky. Skutočnosť potvrdenia objednávky nebráni Predávajúcemu v tom, aby plnenie služby v zmysle bodu IV.3. odmietol.

IV.11. Individuálna kúpna zmluva vznikne medzi Predávajúcim a Zákazníkom [bod II.1. (a)] odoslaním potvrdenia objednávky do prevzatia produktu Zákazníkom, ale najviac po dobu 30 (tridsať) dní. V súvislosti s uzatvorením individuálnej kúpnej zmluvy Zákazník vyslovene akceptuje, že odoslanie objednávky – v súlade so zvoleným spôsobom platby a doručenia – mu vznikla povinnosť plnenia úhrady a prevzatia produktu. V prípade, že elektronické potvrdenie objednávky Zákazníka neprebehne najneskôr do 48 hodín, Zákazník sa zbavuje viazanosti alebo povinností daných zmluvou (oslobodenie od viazanosti danej ponukou).

IV.12. Predávajúci uloží vznikutú individuálnu kúpnu zmluvu vo vlastnej databáze, ktorá bude prístupná aj pre Zákazníka vo web-office, pod názvom ‘Predchádzajúce objednávky’.

IV.13. Individuálna kúpna zmluva – a Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú jej súčasťou– obsahuje všetky podmienky dohody medzi zmluvnými stranami (doložka úplnosti).

IV.14. V prípade čiastočnej neplatnosti individuálnej kúpnej zmluvy bude celá zmluva neplatná iba v prípade, ak by ju zmluvné strany vzhľadom na jej zmenený obsah neuzavreli.

        V. Časti kúpnej ceny a jej plnenia

Cena produktu, náklady na doručenie a nálady na balenie

V.1. Cena produktu v sebe nezahŕňa náklady na doručenie, ktorá sa bežne považuje za časť kúpnej ceny, preto je potrebné ju uhradiť. Zákazník je povinný uhradiť náklady za doručenie v prípade doručenia kuriérskou spoločnosťou okrem prípadov, kedy v zmysle Individuálnej kúpnej zmluvy zakúpil aspoň jeden taký produkt, ktorého doručenie je zdarma, lebo v tomto prípade sa úhrada nákladov na doručenie nevzťahuje ani na ostatné spolu objednané produkty. Náklady na doručenie v sebe zahŕňajú aj náklady na balenie. Všeobecne platné náklady na doručenie sú umiestnené na webovej stránke MANNAMYDLA v ponuke Často kladené otázky v sekcii „Otázky týkajúce sa dodania“.

V.2. Predávajúci uvádza všetky ceny vo svojom internetovom obchode v hrubom (brutto), faktúru o kúpnej cene vystavuje tiež v zmysle toho na základe Zákazníkom zadaných fakturačných údajov.

Spôsoby úhrady kúpnej ceny

V.3. Platba kúpnej ceny zakúpených produktov sa môže uskutočniť iba pomocou niektorého z nižšie uvedených platobných foriem, Kupujúci akceptuje, že potvrdením Objednávky, nebude môcť plniť úhradu kúpnej ceny inými formam.

Nákup platbou vopred (platobnou kartou)

V.4. V prípade platby platobnou kartou Kupujúci uhradí kúpnu cenu vopred na účet Predávajúceho vedeného vo VUB banke č. IBAN: SK13 0200 0000 0039 7104 9054

V.5. Predávajúci začne odosielanie produktov Kupujúcemu výlučne v ten deň, kedy sa podľa stredoeurópskeho uzatvárajúc o 14:00 hodine kúpna cena pripíše na účet Predávajúceho uvedeného v bode V.4.

V.6. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nemá vo svoje kompetencii ovplyvniť čas pripísania kúpnej ceny v bankovej inštitúcii, z toho vyplýva, že v prípade oeskorenia prevodu platby Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, ani nutnosť vykonania nápravy.

Platba embosovanou platobnou kartou

V.7. V prípade platby platobnou kartou bude na zákazníckej stránke Kupujúci presmerovaný z ‘Pokladne’ na bezpečnú webovú stránku Banky, cez ktorú reálne prebehne úhrada kúpnej ceny. Predávajúci nijakým spôsobom neukladá údaje platobnej karty Kupujúceho, tie Predávajúci ani nemá možnosť vidieť.

V.8. Po úspešnej platbe webová stránka finančnej inštitúcie Kupujúceho nasmeruje späť na zákaznícku stránku. V prípade neúspešnej platby sa stane to isté, Kupujúci má možnosť znova sa pokúsiť o použitie svojej platobnej karty, alebo si vybrať iný spôsob platby.

V.9. Finančná inštitúcia Predávajúceho môže za účelom úhrady kúpnej ceny prijať iba nasledovné platobné karty:


Nákup na dobierku

V.10. V prípade nákupu na dobierku sa Kupujúci zaväzuje, že celú nákupnú cenu produktu (produktov) uhradí pri jeho (ich) prevzatí kuriérovi v hotovosti, vo vopred vypočítanej, pri dokončení nákupu oznámenej výške.

Platba použitím darčekovej poukážky

V.11. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu aj prostredníctvom „Darčekovej poukážky“ zverejenenj na webovej stránke MANNAMYDLA, definovanej v bežne platných pravidlách ’použitia MANNA darčekovej poukážky´ formou, ako je to zapísané vo vyššie uvedenom dokumente. Náklady na doručenie je možné uhradiť Darčekovou poukážkou výlučne v tom prípade, ak to v deň nákupu umožňujú aktuálne platné pravidlá ’použitia MANNA darčekovej poukážky’.

        VI. Dodanie, prijatie produktu a reklamácie

VI.1. Dodanie zakúpeného produktu sa realizuje pomocou kuriérskej spoločnosti. Všeobecne platné termíny doručenia a iné podmienky, kontakty na kuriérsku spoločnosť, obsahujú „Otázky týkajúce sa dodania“ na webovej stránke MANNAMYDLA.

VI.2. Kupujúci si môže zvoliť spôsob doručenia kuriérskou spoločnosťou a prevzatia tovaru v Parcel Shopu využitím všetkých možností platby.

VI.3. Kuriérska spoločnosť bezodkladne informuje Kupujúceho o termíne doručenia balíka. Po zaslaní oznámenia má možnosť disponovať zásielkou Kupujúci. Kuriér spravidla doručí zásielku v pracovné dni medzi 8:00 hod. a 17:00 hod., na adresu zadanú pri nákupe, pretože táto základná služba je zahrnutá v kúpnej cene ako náklad na doručenie. Kupujúci má však možnosť na to, aby sa priamo s kuriérskou spoločnosťou dohodol o podmienkach konkrétneho termínu doručenia zásielky (napríklad doobeda), ale dopravca môže za službu dopravcu účtovať primeranú náhradu, ktorý je Kupujúci povinný uhradiť kuriérovi pri preberaní zásielky.

VI.4. V prípade prevzatia balíka v Parcel Shopu odošle Predávajúci prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu zadanú v objednávke vtedy, keď sa balík Kupujúceho už z továrne MANNY vydá na cestu na vopred vybrané miesto doručenia (obchodu).

VI.5. V prípade, že vznikne oneskorenie, alebo zrušenie doručenia zásielky z dôvodu pochybenia zo strany Kupujúceho (napr. zadanie nesprávnych doručovacích údajov pri objednávke) alebo z dôvodu porušenia niektorej klauzuly, prípadné škody (zvýšené náklady, iné nevýhody) zaťažujú bez výnimky Kupujúceho, Predávajúci nenesie zodpovednosť voči Kupujúcemu, ani voči žiadnej inej tretej osobe.

VI.6. Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky v čase jej preberania dôkladne skontrolovať, kvantitatívne aj kvalitatívne, a v prípade riadneho splnenia podmienok Predávajúcim dodací list (doklad o prevzatí) podpísať. Správne vyplnený dodací list (doklad o prevzatí) potvrdzuje, že zásielka a jej balenie boli v čase jej prevzatia neporušené a úplné.

VI.7. Kupujúci je v prípade zistenia nesprávneho plnenia (chyba, nedostatok) povinný bezodkladne o tom informovať Predávajúceho cez webovú stránku MANNAMYDLA, v ponuke Kontakty uvedených dostupnostiach. Za chybu Predávajúceho sa považuje, ak je balík poškodený a nie je k nemu pripojená zápisnica o poškodení, alebo ak zásielka neobsahuje produkty, ktoré si vybral a zakúpil Kupujúci. Kupujúci je povinný uhradiť náhradu škody (dodatočné náklady alebo iné nevýhody) spôsobené oneskoreným nahlásením chyby (neúplnosť, poškodenie balíka), alebo jej nenahlásením vôbec.

VI.8. Ohľadom predaného produktu predchádza riziko škody z Predávajúceho na Kupujúceho vtedy, keď Kupujúci prevezme produkt.

VI.9. V prípade, že vznikne zo strany Kupujúceho ohľadom produktu alebo služieb Predávajúceho sťažnosť, môže ju ten zaslať na niektorú z dostupností uvedených na webovej stránke MANNAMYDLA v časti Kontakty (Dostupnosť zákazníckej linky: zakaznickyservis@mannamydla.sk), alebo do sídla Predávajúceho. Predávajúci vyšetruje sťažnosti podľa poradia ich doručenia, najviac do 30 (tridsať) dní, o výsledku prešetrenia sťažnosti informuje Zákazníka. Predávajúci v prípade sťažnosti podanej ústne spíše zápisnicu a vecnú odpoveď poskytne a odošle zákazníkovi v písomnej forme V prípade zamietnutia sťažnosti sa môže Kupujúci obrátiť na opravné orgány (napr. právnik, Slovenská obchodná inšpekcia, Okresný úrad prislúchajúci miestu bydliska) alebo súdy.

Kontakty na Okresné úrady nájde Kupujúci tu: https://www.minv.sk/?adresar-obvodnych-uradov
Spoločnosť nedisponuje kódexom správania podľa zákona o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

        VII. Zmena Všeobecných obchodných podmienok, zrušenie individuálnej kúpnej zmluvy a zákaz odstúpenia od zmluvy


VII.1. Predávajúci má právo jednostranne zmeniť a doplniť Všeobecné obchodné podmienky, najmä, ale nie výhradne, s cieľom chrániť ekonomické záujmy svojich obchodných partnerov.

VII.2. Predávajúci využitie svojho vyššie uvedeného práva a zmenu klauzuly, platnosť zmenených Všeobecných obchodných podmienok zverejní aspoň 8 (osem) dní pred začatím platnosti zmenených klauzúl informovaním Kupujúceho a svojich potenciálnych partnerov na svojej webovej stránke MANNAMYDLA, mimoriadnym oznámením.

VII.3. Individuálna kúpna zmluva je naplnená splnením služieb Predávajúcim a uhradením kúpnej ceny Kupujúcim.

VII.4. Zmluvné strany môžu zrušiť Individuálnu kúpnu zmluvu spoločnou dohodou. V tomto prípade strany jedna druhej nie sú dlžné žiadnymi službami, a sú povinné splniť si záväzky, ktoré už boli naplnené pred ukončením zmluvy.

VII.5. Kupujúci môže od Individuálnej kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia balíka. Odstúpenie od zmluvy vrátane čísla účtu je Kupujúci doručiť do sídla Predávajúceho doporučenou poštovou zásielkou najneskôr v deň uplynutia lehoty. K odstúpeniu od zmluvy je potrebné pripojiť zakúpený tovar a kópiu faktúry vystavenej Predávajúcim. Doručením platného odstúpenia od zmluvy vrátane predpísaných príloh Predávajúcemu (dňom doručenia) sa individuálna kúpna zmluva rozviaže, v opačnom sa prípade sa rozviazanie zmluvy považuje za neplatné.

VII.6. Náklady vyplývajúce z odstúpenia zmluvy a vrátenia zakúpených produktov sú ťarchou Kupujúceho. Ťarchou Kupujúceho sú aj náklady spojené s poškodením tovaru nesprávnym zabalením počas jeho vrátenia Predávajúcemut.

VII.7. Predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu – prípadne zníženú o písomne dohodnuté zníženie – Kupujúcemu do 14 (štrnásť) dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, ale zároveň môže požadovať uhradenie škody spôsobené poškodením tovaru nevhodným zaobchádzaním.

VII.8. Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku VII.5., ak zakúpený produkt ohľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že za takého produkty sa považujú tie, ktorých hmotnosť, počet, objem alebo inak definované netto množstvo pri doručení odstúpenia od zmluvy s platnými prílohami nedosahuje 30 (tridsať) % pôvodného množstva. Produkt sa považuje za nevhodný na vrátenie aj v prípade, ak ten vplyvom poškodenia jeho konzistencie alebo obalu nie je možné identifikovať.

VII.9. A Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy z dôvodu straty záujmu


VII.10. V prípade odstúpenia od zmluvy vzťahujúcej sa na sadu produktov, alebo produktov v ‘akcii 3 + 1’ sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje výlučne na celú sadu, alebo na všetky produkty obsiahnuté v akcii spoločne a jednotne. pokiaľ v sade alebo v balíku produktov v akcii 3 + 1 sa na niektorý z nich vzťahujú a platia podmienky obsiahnuté v bode VII.8., potom si Kupujúci nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy ani na sadu (skupinu akciových produktov) ani na jednotlivé produkty. Ustanovenia tohto bodu je potrebné uplatniť aj na všetky darčeky zaslané Predávajúcim Kupujúcemu, ak je možné darček kúpiť na webovej stránke MANNAMYDLA.

        VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.1. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle platných právnych predpisov (102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, § 7, odst. 6, písm. e) sa vrátenie produktov, resp. odstúpenie od zmluvy, na kozmetické výrobky nevzťahuje zo zdravotných a hygienických dôvodov, pokiaľ bol zakúpený tovar po prevzatí Zákazníkom rozbalený, to znamená, že Zákazník otvoril ochranné balenie tovaru.

VIII.2. Manna informuje Kupujúceho, že na ochranu osobných údajov uchovávaných na serveri prevádzkovateľa sú splnené všetky ochranné opatrenia, počas prevádzky sa tieto opatrenia pravidelne obnovujú pre väčšiu ochranu údajov Kupujúceho použitím relevantných šifrovacích algoritmov.

VIII.3. Kupujúci môže iniciovať podnet súvisiaci so službou prostredníctvom telefónnej alebo (poštovej alebo elektronickej) korešpondencie so zákazníckou službou Predávajúceho. Dostupnosti na Zákaznícku linku (poštová adresa, telefónne číslo) uverejní Predávajúci na svojej webovej stránke. Okrem bežných kontaktov Predávajúci súhlasí zabezpečuje za účelom riešenia podnetu online poštovú adresu, dostupnú na jeho webovej stránke pre každého. Doručené sťažnosti preskúma Predávajúci do troch pracovných dní a o jeho výsledku – v zmysle zákonnej povinnosti poskytovať informácie – informuje Kupujúceho.

VIII.4. O kvalite produktu, o bezpečnosti, o pravidlách bezpečnosti produktu, a tiež o uzatvorení zmluvy a o jej plnení sa v záujem uzmierneného riešenia sporu bez zainteresovania súdov môže Kupujúci iniciovať zmierovacie konanie na okresnom úrade príslušnom podľa jeho trvalého pobytu. Predávajúci podlieha povinnosti spolupracovať v zmierovacom konaní, v rámci ktorého je povinný zaslať svoje vyjadrenie k predmetnej veci zmierovaciemu orgánu. Okrem zabezpečenia spotrebiteľských sporov online, Nariadenia EK č. 2006/2004/EK a zmeny smernice 2009/22/EK zmenou zo dňa 21. mája 2013 č. 21-i 524/2013/EU Európskeho parlamentu a Rady je Predávajúci povinný zabezpečiť účasť osoby oprávnenej na vypočutí prispieť k uzmierneniu. Ak sídlo, miesto alebo pobočka Predávajúceho nie sú zapísané v územnom obvode komory, ktorá zabezpečuje uzmierovacie konanie, povinnosť Predávajúceho spolupracovať sa rieši ponukou písomnej dohody, ktorá vyhovuje Spotrebiteľovi.

Adresa Okresného úradu Komárno: Nám. M. R.Štefánika 10, 945 01 Komárno. Telefónne číslo: +421-357900808. Poštová adresa: Nám. M. R.Štefánika 10, 945 01 Komárno el.

V prípade nespokojnosti Zákazníka s postupom, alebo výsledkom sťažnosti, má právo obrátiť sa na online platformu riešenia konfliktov schváleného orgánu Európskej rady.

PODANIE SŤAŽNOSTI NA ONLINE RIEŠENIE KONFLIKTOV na nasledovnom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.showlng=HU
Týmto odkazom možno otvoriť platformu pre riešenie sporov.

Vyplňte dotazník.

Pri zadávaní obchodný údajov predávajúceho zadajte e-mailovú adresu zakaznickyservis@mannamydla.sk.

Odošlite sťažnosť.

VIII.5. Používanie webovej stránky MANNAMYDLA sa neviaže na existenciu špeciálneho hardveru, je dostupná cez nasledovné operačné systémy: Windows XP alebo novší, Linux, OS X, iOS, Android alebo Windows Phone operačný systém, ale taktiež Internet Explorer (9 alebo novší), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera alebo prehliadač Safari.

V Komárne, dňa 18. januára 2019